تصویر موجود نیست

علیرضا طلیسچی

11

آهنگهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیدلت اومد

تصویر ندارد

علیرضا طلیسچیرفتی

علیرضا طلیسچیای داد بر من

علیرضا طلیسچیبام نبود کسی

علیرضا طلیسچی علمدار

علیرضا طلیسچیمن همونم

علیرضا طلیسچیسختگیر

علیرضا طلیسچیمنو دریاب

علیرضا طلیسچیدیوونه دوست داشتنی

علیرضا طلیسچیآخرش قشنگه

علیرضا طلیسچیزندگی جونم