تصویر موجود نیست

علیرضا افتخاری

4

آهنگهای علیرضا افتخاری

علیرضا افتخاریقدح

علیرضا افتخاری پابوس

علیرضا افتخاریسه پنج روزه که بوی گل نیومد

علیرضا افتخاریدیدی که رسوا شد دلم