تصویر موجود نیست

سامان جلیلی

15

آهنگهای سامان جلیلی

سامان جلیلینشد که نشد

سامان جلیلیدنبال من نگرد

سامان جلیلیچه حال خوبیه

سامان جلیلی حیف

سامان جلیلیدیوونه

سامان جلیلیسر به راه

سامان جلیلیتو که میدونی حساسم

تصویر ندارد

 سامان جلیلی جاده

سامان جلیلیقلب تو

سامان جلیلیعاشقتم کامل

سامان جلیلی بینظیر

سامان جلیلیقدم بزن

سامان جلیلی عاشقتم

سامان جلیلیحالم بده

سامان جلیلیفوق العاده